FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


HEGEL'İN HUKUK FELSEFESİNİN ELEŞTİRİSİ


Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie, 1843


Çeviren: Kenan Somer


272 sayfa,

ISBN 975-7399-57-4

İlk Baskı: Ekim 1997


Karl Marx'ın Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie [1843] adlı yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Critique du droit politique hégélien, Editions Sociales, Paris 1980 / Critique d'état hégélien, Union Générale d'Éditions, Paris 1976) dilimize çevirdi ve kitap Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 1997 tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.


"Eleştiri silahı, silahların eleştirisinin yerini kuşkusuz alamaz; maddi güç ancak maddi güçle yenilebilir; ama teori de, yığınları sarar sarmaz maddi bir güç durumuna gelir. Teori ad hominem kanıtlar kanıtlamaz yığınları sarabilir ve radikal duruma gelir gelmez ad hominem kanıtlar. Radikal olmak, şeyleri kökünden kavramaktır. Ama insan için kök, insanın kendisidir."

(Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, s. 201)


Zincirlerin her yanını örten imgesel çiçeklerden eleştiri, insanın süssüz ve umut kırıcı zincirler taşıması için değil, ama onları atması ve canlı çiçeği devşirmesi için zincirleri arındırdı. Dinin eleştirisi insanın yanılsamalarını, insanın kendi gerçekliğini akıl çağına erişen ve yanılsamadan kurtulmuş bir insan olarak düşünmesi, etkilemesi ve biçimlendirmesi için, kendi dininin, yani kendi gerçek güneşinin çevresinde dönmesi için ortadan kaldırır.

(Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı. Giriş, s. 192)


İÇİNDEKİLER

1843 ELYAZMALARI / KENAN SOMER

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden