FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


KARL MARX


KAPİTAL


Ekonomi Politiğin Eleştirisi


Üçüncü Cilt: Bir Bütün Olarak Kapitalist Üretim Süreci


Das Kapital, 1894


Çeviren: Alaattin Bilgi


836 sayfa, büyük boy

ISBN 978-975-7399-12-4 (takım) / 978-975-7399-63-6 (3. cilt)

İlk Baskı: Ağustos 1978  | Son Baskı: Ekim 2011


Karl Marx’ın Das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie, band 3, (1867-1883 [1894]) adlı yapıtını, Alaattin Bilgi İngilizcesinden (Capital, A Cricital of Political Economy, vol. 3, Progress Publishers, Moscow 1974) dilimize çevirdi ve kitap, Kapital, Ekonomi Politiğin Eleştirisi Üçüncü Cilt, adı ile, Sol Yayınları tarafından, Ekim 2011 (Birinci Baskı: Ağustos 1978; İkinci Baskı: Şubat 1990; Üçüncü Baskı: Ekim 1997; Dördüncü Baskı: Mart 2003; Beşinci Baskı: Ekim 2006; Altıncı Baskı: Şubat 2009) tarihinde, Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.


Gerçekte özgürlük alemi, ancak, emeğin zorunluluk ve günlük kaygılarla belirlendiği alanın bittiği yerde fiilen başlamış olur; demek ki bu alem, doğası gereği, fiili maddi üretim alanının ötesinde bulunur. Tıpkı yabanıl insanın, gereksinimlerini karşılamak, yaşamını sürdürmek ve yeniden-üretmek için doğayla boğuşmak zorunda olması gibi, uygar insan da aynı zorunluluk içersindedir ve bunu da bütün toplumsal biçimlenişler içersinde, akla gelen her türden üretim tarzları altında yapmak durumundadır.

(Kapital 3, s. 720)


İÇİNDEKİLER

KAPİTAL 1

KAPİTAL 2

 MARX KİTAPLARI

 

Kapİtal 1

Kapİtal 2

Kapİtal 3

ArtI-Değer Teorİlerİ 1

ArtI-Değer Teorİlerİ 2

ArtI-Değer Teorİlerİ 3

GrundrIsse 1

GrundrIsse 2

Ekonomİ Polİtİğİn Eleştİrİsİne KatkI

Ücretlİ Emek ve Sermaye - Ücret Fİyat ve Kar

Formen

Fransa'da SInIf SavaşImlarI

LouIs Bonaparte'In 18 BrumaIre'İ

Fransa'da İç Savaş

Hegel'İn Hukuk Felsefesİnİn Eleştİrİsİ

1844 ElyazmalarI

Felsefenİn Sefaletİ

YabancIlaşma

Demokrİtos İle Epİkuros'un Doğa Felsefelerİ

Yahudİ Sorunu

Jenny'ye Adanmış Şİİr Albümlerİnden