FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Faşizm ve Türkiye 1977-1980


 272 sayfa

ISBN 975-351-002-0

İlk Baskı: Nisan 1995


İÇİNDEKİLER

     

 

7              Faşizm ve Türkiye İçin Sunuş Notları  

 

BİRİNCİ KİTAP

FAŞİZM

FAŞİZM ÜZERİNE BİR DENEME

 

  17              Birinci Bölüm: Genel Olarak Faşizm

  17                I.  Zorun Gerici ve Devrimci Nitelikleri

  20                II.  Proletarya Diktatörlüğü ve Burjuva Diktatörlüğü

  24                III.  Burjuva Diktatörlüğü ve Faşizm

  24               A) Faşizm, Burjuvazinin Siyasal İktidarına Son Vermesi Değildir. Burjuvazinin İktidar Etme Yöntemlerini Değiştirmesidir

  27               B) Hitler Faşizmi, Burjuvazinin Siyasal İktidarına Son Vermemiş, Burjuvazinin Tekelci ve Özellikle Savaşçıl Kesiminin İradesini İktidarda Temsil Etmiştir

  32               C) Tekel-Öncesi Kapitalizm ile Tekelci Kapitalizmin Özgürlük Anlayışı Farkı ve Demokrasinin Daralarak Yeğinleşmesi

  35                IV.  Faşizm ve İşçi Sınıfı

  35               A) Proletaryanın Öz Çıkarları ve Azami Kâr Sorunu

  37               B) Sendikaların Faşistleştirilmesi

  38               C) İşçi Sınıfının Farklı Kaynakları ve Sınıf Bilincine Yansıması ve İşçi Sınıfını Öncüsünden Ayırma

  44                V.  Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlığı ve Gerici Küçük-Burjuva İdeolojisi

  48                VI.  Faşizm ve Lumpenproletarya

  48               A) Lumpenproletaryanın Gerici Niteliği

  51               B) Faşizmin Lumpenproletaryayı Silahlı Güç Olarak Kullanması

  53                VII.  Emperyalizmin Saldırganlık Aracı Olarak Faşizm

  57                VIII.  Faşizm ve Irkçılık

  59                IX.  Faşizmin Fazla Nüfus Teorisinin Eleştirisi

  62                X.  "Sol" Sekterlik, Ulusal Gurur/Övünç ve Enternasyonalizm

  68                XI.  Faşizmin Yazgısı

  71              İkinci Bölüm: Yeni-Faşizm ve Türkiye

  71                I.  Bağımlı ve Yarı-Bağımlı Ülkede Faşizm

  73                II.  Faşizmin Metropolden Bağımlı Ülkelere Kaymasının Temel İktisadi Nedenleri

  82                III.  Türkiye'nin Stratejik Yeri ve Emperyalizm Açısından Önemi

  85                IV.  Emperyalist İdeolojinin Aracı Olarak Panislamizmin ve Pantürkizmin Türkiye'de Diriltilmesi

  88                V.  Alman Faşistlerinin Türkiye'de Turancılığı Geliştirme Girişimleri

  93                VI.  Amerikan Emperyalizminin "Dolaylı Saldırı" Örtüsü Altında Türkiye'ye Faşizmi İhracı

  97                VII.  Amerikan Hükümetinin Finans-Kapital ile İçiçeliği

  99                VIII.  Dolaylı "Saldırı" ve Faşizm

  102               IX.  Faşizm ve CIA

  105               X.  Günümüz Türkiyesi'nde Faşizmin Kitle Tabanı Oluşturmasının İki İdeolojisi: Turancılık ve İslamcılık

  112               XI.  Faşizmin Çatalları

  114               XII.  Bazı Sonuçlar

 

FAŞİZM VE TÜRKİYE/1978

 

  122                I

  151                II

  180                III

  186                IV

 

KAHRAMANMARAŞ FAŞİST KATLİAMINDAN BAZI ÇİZGİLER YA DA GÜNEŞ NE ZAMAN DOĞACAK

 

  202              Cinayetleri "Sağcı" ve "Milliyetçiler" İşlemedi de Kim İşledi?

  210              İki Taraflı Tahrik Yoktur, Faşizmin Tertibi Vardır

  216              Katliam Örgütlü ve Planlıdır

 

İKİNCİ KİTAP

ANARŞİZM

ANARŞİZM VE ANARŞİST EĞİLİMLER ÜZERİNE

  225              Toplumsal Yasaların Niteliği ve Karmaşıklaşması

  231              Anarşizm ve Sınıfsal Niteliği

  234              Anarşizmin Devleti Yadsıması ve Sosyalizmin Devlet Anlayışı

  237              Ekonomik, Politik ve İdeolojik Savaşımın Devrimci Diyalektik Birliği Açısından Anarşizm

  241              Siyasetin, Yığınların Eğitiminin, Sınıfsal Örgütlenmenin Yadsınması

  247              Demokratik Devrim ve Ulusal Kurtuluş Savaşları Karşısında Anarşizm

  253              Anarşizm ile Sosyalizmin Birbirine Karıştırılması ve Egemen Gericilik

  256              Anarşizm ve Ulusal Değerlerin Yadsınması

  261              Sınıflar ve Anarşizm