FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Muzaffer İlhan Erdost


Kapitalizm ve Tarım

Küçük Köylülüğün Yoksullaşmadığı Tezinin Eleştirisi


 208 sayfa

İlk Baskı: Nisan 1984  |  Son Baskı: Eylül 1988


İÇİNDEKİLER

7 İkinci (Eklenmiş) Baskı İçin

9 Sunuş Yerine

11 İlk Sözler

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜRETİM İLİŞKİSİ TANIMI ÜZERİNE

21 1. Üretim İlişkisi Tanımı

23 2. Üretim İlişkisinin "Daraltılmış" Tanımı Üzerine

27 3. Üretim İlişkisinin "Genişletilmiş" Tanımı Üzerine

30 4. ÜRetim İlişkileri ve Tefeci-Ticaret Sermayesi

36 5. Sanayi Sermayesinin Bir Eki Olarak Ticaret Sermayesi ve Kapitalist-Öncesi Ticaret Sermayesinden Farkı

39 6. Küçük Meta Üretimi ve Küçük-Burjuva Köylü  

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNTEM KONUSUNDA

43 Küçük Çiftçinin Gelirinin Ücret, Kâr ve Rant Biçimlerine Uygulanması  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÜÇÜK KÖYLÜLÜĞÜN KAPİTALİZMLE UYUMLU BÜTÜNLEŞMESİ TEZİ ÜZERİNE

50 1. Tezlerin Özeti

52 2. Küçük Çiftçi ve Kapitalist Çiftçi Karşılaştırması

58 a) Emek Üretkenliği Açısından

63 b) Tarımsal Ürünlerin Fiyatı Açısından

66 c) Tarıma Sermaye Yatırılmasının Koşulları Açısından

68 3. Küçük Köylünün Sömürülmesi ve Yoksullaşması

72 4. Doğal Ekonomi ve Kapitalist Üretim Tarzının Egemenliği Altında Küçük Meta Ekonomisi  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KÖYLÜLÜĞÜN KENDİ İÇERİSİNDE SINIFSAL FARKLILAŞMASI

77 1. Küçük Köylülüğün Piyasaya Açılarak Mülksüzleştirme Sürecine Çekilmesi

82 2. Küçük Köylülüğün Yoksullaşmasında Karşıt Süreçler  

BEŞİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL ÜRÜNLERİN TEKEL FİYATLARI AÇISINDAN KÜÇÜK KÖYLÜLÜK

88 1. Toprak Mülkiyeti Tekeli

91 2. Tarımsal Artı-Değerin, Ortalama Kâr Oranının Eşitlenmesine Girmesi

94 3. Gerçek Tekel Fiyatı

97 4. Devlet Tekel Fiyatları

ALTINCI BÖLÜM

İLKEL BİRİKİM VE FARKLI SÜREÇLER İZLEMESİ

102 1. Küçük Köylülüğün Mülksüzleşmesinin İki Farklı Biçimi

106 2. Küçük Köylülüğün Mülksüzleştirilmesinin Evrenselliğ ve Kaçınılmazlığı

111 3. Türkiye'de İlkel Birikim Süreçleri

116 4. Türkiye'de Küçük Köylülüğün Yoksullaşması Göstergeleri

120 5. Yoksullaşma Sürecinde Karşıt Gelişmeler  

YEDİNCİ BÖLÜM

DÜNYA KAPİTALİST SİSTEMİ VE "SOSYO-EKONOMİK" ÖZELLİĞİ

123 1. Dünya Kapitalist Sisteminin, "Kapitalist" Ülkeler Arasındaki "Piyasa Mekanizması"na İndirgenmesi

125 2. Kapitalist Üretimin Üretici Güçlerin Gelişmesinin Biçimi ve Engeli Olmasının Anlamı ve Emperyalist Sistemin Sosyo-Ekonomik Yapı Oluşturması

127 3. Toplumsal Üretimin Emperyalist Sistem İçersinde İkiye Bölünmesi

132 4. Yabancı Sermayenin Aşırı Kârının, Küçük Köylünün Artı-Emeğinden de Sızdırılmış Olması  

EKLER

143 Tarımsal Geriliğin Kaynakları ve Toplumsal Sonuçları

154 Köylülük ve Demokratikleşme

164 24 Ocak ve Demokrasi

172 Kırsal Alan - Yapısı ve Özellikleri

186 24 Ocak Kararları ve 12 Eylülün Tarımsal Alana Ekonomik, Toplumsal Yansıması