FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


V. Gordlevski


Anadolu Selçuklu Devleti


Gosudarstvo Selçukidov Maloy Azii, 1941


Çeviren: Azer Yaran


 346 sayfa

İlk Baskı: Aralık 1988


İÇİNDEKİLER  

 

  7 Önsöz

11 Giriş — Küçük Asya Selçukluları Tarihi Üzerine Kaynaklar ve Araçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Küçük Asya'da Türkler - Selçuklu Yayılması - Bizans - Haçlılar - Danişmend - Gürcistan - Denize Doğru Hareket - Gücün Doruğu

İKİNCİ BÖLÜM

Moğollar - Kösedağ Savaşı - Moğol Akımından Sonra Devletin Parçalanması - Türkmenler Arasında Kaynaşma - Karaman - Beybars Seferi - Sultan Yönetiminin Düşüşü - Vezirin Yükselişi - Bağımsız Beyliklerin Kurulması - Moğol Etkisi - Vergi Sistemi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oğuzlar - Küçük Asya'da Soy Dizisi Kalıntıları - Oğuzların Küçük Asya'da Yerleşmesinin Tarihi İçin Toponominin Önemi - Sınır Beyleri, "Gaziler" ve "Alplar" - Oğuz Boylarının Askeri Örgütlenmesi - Şölende ve Ziyafette Soyun Önceliği - Av - Oğuzlarda İslam - Soy Adları ve Lakaplar - Oğuzların Töreleri; Düğün, Yargılama, Kan Davası, Kadınların Durumu - Kurultay ve Sultan Seçimleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Selçuklular Devrinde Oğuzların Durumunun Bir Görünümü Olarak 15-18. Yüzyıllarda Küçük Asya Göçebe Boylarının Örgütlenmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Küçük Asya'da Feodalizm - Selçuklular Devrini Kavramada Malzeme Olarak Doğu İllerinde Feodal Kalıntılarında Günümüzdeki Tablosu - Selçuklularda Soy Kütüğünün Bozulması - Askeri Tımarlar Sistemi - Bunun Moğol Kökleri, Selçuklular Öncesinde Küçük Asya'da Toprak Düzenleri - Tımarlar, Bunların Türleri - Feodallerin Zenginliği - "Gulamlar" - "Derebeyi" Tipinin Doğuşu - Feodallerin Askeri Yükümlülükleri - "Sipahiler" - Bağlı Beyler ve Merkezî Hükümdar (Vasallar ve Süzerenler) - İtaat İfadesi - Bağlı Beyliklerin (Vasallığın) Doğulu ve Batılı Öğeleri - Sultan ve Halife

ALTINCI BÖLÜM

Sultanın Otoritesi - Feodallerin Başı Olarak Sultan - Feodallerin Arasında Katmanlaşma - Sultanın Dayanağı Olarak Yeni İnsanlar ("Orta Beyler") - Sultanın Mutlakçılığa Eğilimi - Sultanın Haraçları - Ekonomide Sömürü Sistemi

YEDİNCİ BÖLÜM

Feodallerin "tabi"leri - Köleler ve Bunların Yaşamdaki Rolü - Mülk Sahibi Köylüler ("dehkanlar") ve Irgatlar ("ekiciler")  - Baba İshak - Baba İshak'ın Yönettiği Köylü Ayaklanması

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Zanaatçılar, Bileşimleri ve Birlikleri - Zanaatçıların Ekonomik ve Hukuksal Durumu - Koruyucu Arayışları İçinde Zanaatçılar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Küçük Asya'da, Ahilerin Ortaya Çıkması - Ahi Topluluğuna Kabul Töreni - Ahilerin Yükselişi - Mevleviler ve Ahiler Arasında Ayrılık - Zanaatçılar ve Ahiler Arasında Yakınlaşma - Feodallerle Ahiler Arasında Savaşım - Osmanlı Döneminde Ahilerin İzleri

ONUNCU BÖLÜM

Ticaret - Tüccarların Tarihsel Tipi - Italyan Tüccarları - Ticaret Yolları - Kervansaraylar - Ticaret Malları, Dışalım ve Dışsatım - Sikke

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kent - Kert Düzeni - Halk - Selçukluların Başkenti - Konya'da Yaşam

ONİKİNCİ BÖLÜM

Selçuklular Dönemi Sanat Ağıtları - Selçuklu Sanatının Kökeni - Selçuklu Sanatının Özgün Çizgileri - Yerli Etki

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim - Merkezî Organlar (Divanlar) - Taşra - Yerel Yönetim - Malikane ve Denetim - Moğol Döneminde Meydana Gelen Değişiklikler

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ordu, Ordunun Bileşimi - Boy Birlikleri - Feodallerin Birlikleri - Savaşın Karakteri - Ülke İçindeki Askeri Birlikler - Ücretli Birlikler

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Selçuklu Sarayı - Bizans - Saray Tören Kuralları ve Saray Sanları Üzerinde İran Etkisi - Oğuz Geleneklerinin Kalıntıları - Harem

ONALTINCI BÖLÜM

Selçuklular Döneminde Dinsel İnanışlar - Müslümanlık Öncesinin ve Hıristiyanlığın Yansımaları - Resmi Din Olarak İslam - Küçük Asya'da Dervişlik - Mevleviler ve Celaleddin Rumi'nin Rum Çevresi

 

339 Sonsöz - Oğuzlarca Geçilen Yolun Aşamaları

343 Ek - Rum Selçuklularının Kronolojik Tablosu

 


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları