FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Charles Darwin


Seksüel Seçme


Selection in Relation to Sex, 1871


Çeviren: Öner Ünalan


 544 sayfa

İlk Baskı: Nisan 1977


İÇİNDEKİLER

          

BİRİNCİ KISIM

EŞEYSEL (SEKSÜEL) SEÇME

11    BİRİNCİ BÖLÜM — Eşeysel (Seksüel) Seçmenin İlkeleri

21 Eşeyin Sayısal Oranı

23 Çokdişililik

29 Erkek Genelinde Dişiden Daha Çok Değişikliğe Uğramıştır

36 Soyaçekim Yasaları

38 Uygun Yaşam Döneminde Soyaçekim

39 Yılın Uygun Mevsimlerinde Soyaçekim

40 Eşeyle Sınırlanmış Soyaçekim

42 Bir Iranın Gelişim Dönemi ile Eşeylerden Birine ya da İkisine İletimi Arasındaki İlişki Üzerine

52 Özet ve Sonsöz

55 Çeşitli Sınıflardan Olan Hayvanlarda İki Eşeyin Oransal Sayılarına Ek

55 İnsan

59 Atlar

60 Köpekler

60 Koyunlar

61 Kuşlar

63 Balıklar

65 Böcekler

72 Eşeylerin Doğal Seçmeye Bağlı Oranı

78    İKİNCİ BÖLÜM — Hayvanlar Aleminin Daha Aşağı Sınıflarında İkincil Eşeysel Iralar

81 Yumuşakçalar Alt-Alemi (Sub-Kingdom)

84 Kurtlar (Vermes) Alt-Alemi; Sınıf, Halkalı Kurtlar (Anelida) (ya da Deniz-Kurtları (Sea-Worms))

85 Eklembacaklılar (Arthropada) Alt-Alemi; Sınıf, Kabuklular (Crustacea)

93 Sınıf, Arachnida (Örümcekler)

96 Sınıf, Çokbacaklılar (Myriapoda)

97    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM — Böceklerin İkincil Eşeysel Iraları

102 Eşeyler Arasındaki İrilik Farkı

104 Takım, Thysanura

104 Takım, İkikanatlılar (Diptera, Sinekler)

105 Takım, Yarımkanatlılar (Hemiptera)

106 Takım, Eşkanatlılar (Homoptera)

108 Takım, Düzkanatlılar (Orthoptera, Cırlak Böcekleri ve Çekirgeler)

116 Takım, Sinirkanatlılar (Neuroptera)

118 Takım, Zarkanatlılar (Hymennoptera)

121 Takım, Kırıkkanatlılar (Coleoptera)

128 Dövüş Yasası

130 Sürtme Sesi Organları

138    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM— Böcekler, Devam — Pulkanatlılar Takımı, Gündüz ve Gece Kelebekleri

147 Sergileme

158 Benzenme

161 Tırtılların Parlak Renkleri

163 Böcekler Konusunda Özet ve Sonsözler

169    BEŞİNCİ BÖLÜM — Balıkların, İki-Yaşayışlıların, ve Sürüngenlerin İkincil Eşeysel Iraları

190 İki-Yaşayışlılar (Amphibians)

190 Görünür Kuyruklar (Urodela)

191 Kurbağalar (Anura) ya da Batrachia

193 Sürüngenler

193 Kaplumbağalar (Chelonia)

194 Timsahlar (Crocodilia)

197 Kertenkeleler (Lacertilia)

204    ALTINCI BÖLÜM — Kuşların İkincil Eşeysel Iraları

206 Dövüş Yasası

215 Sesli ve Çalgılı Müzik

230 Aşk Soytarılıkları ve Dansları

223 Bezenme

246 Erkek Kuşların Tüylerini Sergilemesi

260    YEDİNCİ BÖLÜM — Kuşlar — Devam

261 Kur Yapma Süresi

263 Eşleşmemiş Kuşlar

268 Kuşların Zihni Yetileri ve Güzellik Beğenileri

273 Dişilerin Belirli Erkekleri Yeğlemesi

290 Kuşların Tüylerindeki Ocellusların ya da Göze Benzer Beneklerin Biçimlenmesi ve Değişkenliği

293 İkincil Eşeysel Iraların Aşamalanması

299 Argus Sülünü

311    SEKİZİNCİ BÖLÜM — Kuşlar — Devam

336    DOKUZUNCU BÖLÜM — Kuşlar — Sonuç

339 Kurallar ya da Hal Sınıfları

340 Sınıf I

351 Sınıf II. Ergin Dişi Ergin Erkekten Daha Alımlı Olunca, İki Eşeyin de Yavruları İlk Tüyleri Bakımından Ergin Erkeğe Benzerler

357 Sınıf III. Ergin Erkek Ergin Dişiye Benzeyince, İki Eşeyin de Yavrularının Kendilerine Özgü İlk Tüyleri Vardır.

358 Sınıf IV. Ergin Erkek Ergin Dişiye Benzeyince, İki Eşeyin de Yavruları İlk Tüyleri Bakımından Erginleri Benzer.

363 Sınıf V. İki Eşeyin de Erginlerinin Kışlık ve Yazlık Tüyleri Farklı Olunca, Erkek Dişiden Farklı Olsa da Olmasa da Yavruların Kılığı İki Eşeyin de Erginlerinin Kışlık Kılığına, ya da Çok Daha Seyrek Olarak Onların Yazlık Kılığına ya da Yalnız Dişininkine Benzer. Ya da Yavrular İkisi Arası Bir Ira Gösterebilir; ya da, Bundan Başka Yavruların Tüyleri Onların Bu İki Mevsimdeki Tüylerinden Pek Farklı Olabilir

365 Sınıf VI. Seyrek Bazı Hallerde Yavrular İlk Tüyleri Bakımından Eşeye Göre, Birbirinden Farklıdır; Erkek Yavrular Ergin Erkeklere Epeyce Daha Çok, ve Dişi Yavrular Ergin Dişilere Epeyce Daha Çok Benzerler.

368 Korunmayla İlişkili Olarak Tüylerin Rengi Üzerine

376 Kuşlarla İlgili Dört Bölümün Özeti

382    ONUNCU BÖLÜM — Memelilerin İkincil Eşeysel Iraları

410 Dört Ayaklılarda İki Eşeyden Birinin Eşleşmedeki Yeğlemesi

415    ONBİRİNCİ BÖLÜM — Memelilerin İkincil Eşeysel Iraları — Devam

419 Koku

421 Kılların Gelişimi

425 Kılların ve Çıplak Derinin Rengi

435 Bezeksel Iraların İki Eşeye de Eşit İletimi

444 Dört-elliler (Quadrumana)

449 Özet

İKİNCİ KISIM

İNSAN AÇISINDAN EŞEYSEL SEÇME VE SONUÇ

455    ONİKİNCİ BÖLÜM — İnsanın İkincil Eşeysel Iraları

462 Dövüş Yasası

464 İki Eşeyin Zihni Yetilerindeki Fark

467 Ses ve Müziksel Yetiler

477 Güzelliğin İnsan Soyunda Evlenmeleri Belirlemedeki Etkisi

493    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM — İnsanın İkincil Eşeysel Iraları — Devam

496 Yabanıllarda Eşeysel Seçmenin İşlemesini Engelleyen ya da Dizginleyen Nedenler

501 Çocuk Öldürme (Infanticide)

504 Kadınların Erken Nişanlanmaları ve Kölelikler

506 Eşeysel Seçmenin İnsan Soyunu Etkileme Tarzı Üzerine

512 Kılların Vücutta Yok Olması, ve Yüzde ve Başta Gelişmesi

517 Derinin Rengi

518 Özet

520    ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM — Genel Özet ve Sonuç

 

538 Maymunlarda Eşeysel Seçme Üzerine Tamamlayıcı Not

 


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları