FİYAT LİSTESİ

 ALFABETİK LİSTE

 YAYIN KATALOĞU

 MARX KİTAPLARI

 ENGELS KİTAPLARI

 MARX-ENGELS KİTAPLARI

 LENİN KİTAPLARI

 ONUR YAYINLARI

 İLETİŞİM

 posta@solyayinlari.com


Charles Darwin


Türlerin Kökeni


The Origin of Species, 1859


Çeviren: Sevim Belli


 552 sayfa

ISBN 975-351-010-1

İlk Baskı: Haziran 1970  |  Son Baskı: Şubat 1996


İÇİNDEKİLER

          

9   Türlerin Kökeni Konusundaki Görüşlerin Bu Kitabın İlk Baskısına Kadarki Kısa Tarihi

21  Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM: EVCİLLEŞMENİN ETKİSİNDE DEĞİŞİM

26  Değişkenliğin Nedenleri

30  Alışkanlığın ve Parçaların Kullanılmasının ya da Kullanılmamasının Etkileri; Karşılıklı Değişim; Soyaçekim

34  Evcil Çeşitlerimizin Irası; Çeşitlerle Türleri Ayırt Etmenin Güçlükleri; Bir ya da Birden Çok Türden Olan Evcil Çeşitlerin Kökeni

39  Evcil Güvercinlerin Irkları, Bunların Farkları ve Kökeni

47  Eskiden İzlenmiş Seçme İlkeleri ve Bunların Etkileri

51  Bilinçsiz Seçme

56  İnsanın Seçme Yetisine Elverişli Durumlar

İKİNCİ BÖLÜM: DOĞANIN ETKİSİNDE DEĞİŞİM

63  Bireysel Farklar

65  Kuşkulu Türler

73  Geniş Alanlara Yayılmış, Sık Rastlanan Türler En Çok Değişir

74  Her Ülkede Büyük Cinslerin Türleri, Küçüklerinkilerden Daha Çok Değişir

77  Büyük Cinslerin Birçok Türü Çeşitlere Benzer; Çünkü Çok Yakın Ama Eşit Olmayan Hısımlıkları Vardır ve Yayılma Alanları Sınırlıdır

78  Özet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VAROLMA SAVAŞI

82  Geniş Bir Anlamda Kullanılan Varolma Savaşı Terimi

83  Üremenin Geometrik Oranı

86  Üremeyi Güçleştiren Engellerin Doğası

89  Varolma Savaşı Sırasında Bütün Hayvanlar ve Bitkiler Arasındaki Karmaşık İlişkiler

94  En Zorlu Varolma Savaşı Aynı Türün Çeşitleri ve Bireyleri Arasındadır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DOĞAL SEÇME; YA DA EN UYGUNLARIN KALIMI

105  Eşeysel Seçme

108  Doğal Seçmenin Etkisine, ya da En Uygunların Kalımına Örnekler

114  Bireylerin Çaprazlanması Üzerine

119  Doğal Seçme Yolu ile Yeni Biçimlerin Türemesine Elverişli Durumlar

125  Doğal Seçme Yüzünden Tükenme

127  Iranın Iraksaması

131  Ortak Bir Atanın Döllerinde Tükenme ve Iranın Iraksaması Yoluyla Doğal Seçmenin Olası Etkileri

140  Organlanmanın Yükselmeye Uğraştığı Aşamalar Üzerine

144  Iranın Yakınsaması

147  Bölümün Özeti

BEŞİNCİ BÖLÜM: DEĞİŞİM YASALARI

153  Parçaların Kullanılmasının ve Kullanılmamasının Doğal Seçmeyle Denetlenen Etkileri

158  İklime Alışma

162  Karşılıklı Değişim

165  Büyümenin Dengelenmesi ve Ekonomisi

167  Katmerli, Güdük, Az Organlanmış Yapılar Değişkendir

168  Herhangi Bir Türde Olağanüstü Gelişmiş Bir Parça, Hısım Türlerdeki Aynı Parçaya Oranla, Değişkenliğe Daha Çok Eğilimlidir

171  Türsel Iralar Cinsel Iralardan Daha Değişkendir

182  Özet

ALTINCI BÖLÜM: TEORİNİN GÜÇLÜKLERİ

198  Son Derece Yetkin ve Karmaşık Organlar

202  Geçiş Tarzları

206  Doğal Seçme Teorisinin Özel Güçlükleri

214  Görünür Önemleri Az Organların Doğal Seçmeden Etkilenmesi

218  Yararcılık Öğretisi (Utilitarian Doctrine) Nereye Dek Doğrudur: Güzellik Nasıl Kazanılır?

224  Özet: Doğal Seçme Teorisi, Tip Birliği ve Varolma Koşulları Yasasını da Kucaklar

YEDİNCİ BÖLÜM: DOĞAL SEÇME TEORİSİNE YÖNELTİLMİŞ ÇEŞİTLİ İTİRAZLAR

228

SEKİZİNCİ BÖLÜM: İÇGÜDÜ

278  Soyaçekilmiş Alışkanlık Değişmeleri ya da Evcil Hayvanlarda İçgüdü

282  Özel İçgüdüler

302  İçgüdülere Uygulanmış Durumuyla Doğal Seçme Teorisine Yöneltilmiş İtirazlar: Eşeysiz (Neuter) ve Kısır Böcekler

309  Özet  

DOKUZUNCU BÖLÜM: HİBRİTLİK

320  Birinci Çaprazların ve Hibritlerin Kısırlığının Yasaları

327  Birinci Çaprazların ve Hibritlerin Kısırlığının Kökeni ve Nedenleri

334  Karşılıklı İki-biçimlilik ve Üç-biçimlilik

338  Çaprazlanan Çeşitlerin ve Melez Döllerin Doğurganlığı Evrensel Değildir

342  Hibritlerle Melezlerin Doğurganlıklarından Bağımsız Olarak Karşılaştırılması

345  Bölümün Özeti

ONUNCU BÖLÜM: YERBİLİMSEL BELGELERİN EKSİKLİĞİ ÜZERİNE

351  Su-yalaması ve Çökelme Tutarına Göre Geçmiş Zaman Üzerine

357  Eskivarlıkbilimsel Dermelerin Azlığı Üzerine

363  Belirli Herhangi Bir Oluşumda Ara Çeşitlerin Yokluğu Üzerine

371  Bütün Hısım Tür Gruplarının Birdenbire Ortaya Çıkması Üzerine

376  Taşıl Bulunduğu Bilinen En Eski Tabakalarda Hısım Tür Gruplarının Birdenbire Ortaya Çıkması Üzerine

ONBİRİNCİ BÖLÜM: CANLI VARLIKLARIN YERBİLİMSEL ARDIŞIMI ÜZERİNE

386  Tükenme Üzerine

391  Bütün Dünyadaki Canlı Biçimlerin Aşağıyukarı Aynı Zamanda Değişmesi Üzerine

396  Tükenmiş Türlerin Birbirleriyle ve Yaşayan Biçimlerle İlgileri Üzerine

403  Eski Biçimlerin Yenilere Göre Gelişim Durumu

407  Üçüncü Zamanın Sonları Boyunca Aynı Tiplerin Aynı Alanlardaki Ardışımı Üzerine

409  Geçen Bölümün ve Bunun Özeti

ONİKİNCİ BÖLÜM: COĞRAFİ DAĞILIM

421  Dağılma Yolları

430  Buzul Çağında Yayılma

435  Kuzeyde ve Güneyde Almaşan (Alternate) Buzul Çağları

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: COĞRAFİ DAĞILIM — KATKI

446  Tatlı-su Ürünleri

451  Okyanus Adalarının Canlıları Üzerine

455  Okyanus Adalarında Kurbağagillerin ve Karasal Memelilerin Yokluğu Üzerine

459  Adalardaki Canlıların En Yakın Anakaradakilerle İlişkileri Üzerine

466  Geçen Bölümün ve Bunun Özeti

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ORGANİK VARLIKLARIN KARŞILIKLI HISIMLIKLARI; BİÇİMBİLİM (MORPHOLOGY)  EMBRİYOLOJİ; GÜDÜK ORGANLAR

470  Sınıflama

493  Biçimbilim

499  Gelişim ve Embriyoloji

511  Güdük, Körelmiş, ve Atılmış Organlar

519  Özet

ONBEŞİNCİ BÖLÜM: ÖZET VE SONUÇ


 ONUR YAYINLARI

Darwin, Türlerin Kökeni

Darwin, İnsanın Türeyişi

Darwin, Seksüel Seçme

Einstein-Infeld, Fiziğin Evrimi

Vasilyev, Madde ve İnsan

İbni Haldun, Mukaddime 1

İbni Haldun, Mukaddime 2

Hegel, Seçme Parçalar

Gramsci, Hapishane Defterleri

Bourderon, Faşizm - İdeoloji ve Uygulamalar

Lewerenz, Komünist Enternasyonalde Faşizmin Tahlili

Brizon, Emeğin ve Emekçilerin Tarihi

Szaniavski, Okulun Toplumsal İşlevi

Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti

Noviçev, Osmanlı İmparatorluğunun Yarı-Sömürgeleşmesi

Glasneck, Türkiye'de Faşist Alman Propagandası

Vahap Erdoğdu, Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam

Osada, Atom Bombası Çocukları